ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Symphony Of The Seas 10วัน

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Symphony Of The Seas 10วัน

ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดย Royal Caribbean Symphony Of The Seas บาร์เซโลนา – ปัลมา เดอ มายอร์กา – โพรวองซ์ – ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร ริโอ แมกจิโอเร – โรม – ปอมเปอี – เนเปิ้ล – บาร์เซโลนา พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ /ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น/ รวมค่าทิปต่างๆแล้ว)


ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Royal Caribbean Symphony Of The Seas 10วัน
รหัสทัวร์
CRU_0144
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Symphony Of The Seas
Symphony Of The Seas
ราคาเริ่มต้น
129,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN ท่าเรือบาร์เซโลนา (สเปน) - 18.00 น.
2 MON ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – พระราชวังหลวง – ปราสาทเบลเวอร์ – มหาวิหารปัลมา (สเปน) 08.00 น. 16.00 น.
3 TUE มาร์กเซย์ – โกตดาซูร์ (ฝรั่งเศส) 09.00 น. 18.00 น.
4 WED ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอ แมกจิโอเร (อิตาลี) 08.30 น. 20.30 น.
5 THU โรม – จัตุรัสนาโวนา – วิหารแพนธีออน (อิตาลี) 07.00 น. 20.00 น.
6 FRI เนเปิ้ล (อิตาลี) 07.00 น. 19.00 น.
7 SAT Cruising - -
8 SUN ท่าเรือบาร์เซโลนา (สเปน) 05.00 น. -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
ท่าเรือบาร์เซโลนา (สเปน)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00 น.

ท่าเรือ
ปัลมา เดอ มายอร์ก้า – พระราชวังหลวง – ปราสาทเบลเวอร์ – มหาวิหารปัลมา (สเปน)
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
16.00 น.

ท่าเรือ
มาร์กเซย์ – โกตดาซูร์ (ฝรั่งเศส)
เวลาเรือถึง
09.00 น.
เวลาเรือออก
18.00 น.

ท่าเรือ
ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอ แมกจิโอเร (อิตาลี)
เวลาเรือถึง
08.30 น.
เวลาเรือออก
20.30 น.

ท่าเรือ
โรม – จัตุรัสนาโวนา – วิหารแพนธีออน (อิตาลี)
เวลาเรือถึง
07.00 น.
เวลาเรือออก
20.00 น.

ท่าเรือ
เนเปิ้ล (อิตาลี)
เวลาเรือถึง
07.00 น.
เวลาเรือออก
19.00 น.

ท่าเรือ
Cruising
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ท่าเรือบาร์เซโลนา (สเปน)
เวลาเรือถึง
05.00 น.
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินEK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 25 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 • ค่าบริการ (Service fee, Gratuities) บนเรือ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท
 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 183 ครั้ง